ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო (ECJ): კომპანიის შიდა წესები, რომელიც კრძალავს ფილოსოფიური, რელიგიური თუ პოლიტიკური ნიშნით ტანსაცმლის ტარებას, პირდაპირი დისკრიმინაციის გამომხატველი არ არის1