22 – ე მუხლის მე – 4 პუნქტი

„იმიგრანტის საქართველოში თავისუფლად შემოსვლის კონსტიტუციური უფლების უქონლობა, თავისთავად ცხადია, არ მოასწავებს საერთოდ ქვეყანაში შემოსვლის უფლების არქონას, ამ უფლებას იმიგრანტი განახორციელებს საქართველოში შემოსასვლელი ვიზით, რაც სასამართლო კოლეგიას კონსტიტუციურად მიაჩნია. თუ საქართველო უარს იტყვის ასეთ ვიზაზე, ეს საქართველოს სუვერენული უფლებაა და მისი კეთილი ნების გამოვლენად ჩაითვლება.“

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე სერგო მუშლიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ,  №1/4/212, 3 აგვისტო, 2004

Back to Top