88 – ე მუხლის პირველი პუნქტი

„საქართველოს კონსტიტუციის 88-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხელისუფლებას ახორციელებს საკონსტიტუციო სამართალწარმოების წესით. მოცემული კონსტიტუციური დებულება განსაზღვრავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ფორმას და მიუთითებს, რომ ეს სამართალწარმოების წესით უნდა მოხდეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საკონსტიტუციო კონტროლის განხორციელება არ არის შეუზღუდავი და ექვემდებარება შესაბამის საკანონმდებლო რეგლამენტაციას. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ წესი, რომელიც განსაზღვრავს საკონსტიტუციო სამართალწარმოების განხორციელებას, როგორც ფორმალური, ისე მატერიალური თვალსაზრისით, უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციის მოთხოვნებს. ამგვარად, სამართალწარმოების წესი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ასევე არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 88-ე მუხლის პირველ პუნქტს.“

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, როლანდ ახალაია, ლევან ბეჟაშვილი და სხვები, სულ 38 დეპუტატი), საქართველოს მოქალაქეები – ერასტი ჯაკობია და კარინე შახპარონიანი, საქართველოს მოქალაქეები – ნინო კოტიშაძე, ანი დოლიძე, ელენე სამადბეგიშვილი და სხვები, აგრეთვე, საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (ლევან ბეჟაშვილი, გიორგი ღვინიაშვილი, ირმა ნადირაშვილი, პეტრე ცისკარიშვილი და სხვები, სულ 38 დეპუტატი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, №3/5/768,769,790,792, 29 დეკემბერი, 2016

Back to Top