მუხლი 38

„კონსტიტუციის 38-ე მუხლი საქართველოს მოქალაქეებს, მათი ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური და ენობრივი კუთვნილების მიუხედავად, თანასწორობის გარანტიებს უწესებს სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში.“

გივი დონაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, №1/5/32, 4 ნოემბერი, 1997

Back to Top