პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი

„საქართველოს კონსტიტუციის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, მხოლოდ საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლობას, სხვა სათანადო საკითხებთან ერთად, მიეკუთვნება საგადასახადო კანონმდებლობა.“

საქართველოს მოქალაქე ოთარ ზოიძე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ, №1/3-21, 20 თებერვალი, 1997

Back to Top