კონსტიტუცია (2017)

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს კონსტიტუცია (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1995, №№31-33, მუხ. 668) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაციით:

„საქართველოს კონსტიტუცია

პრეამბულა

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით, ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.

 

თავი პირველი. ზოგადი დებულებები

თავი მეორე. ადამიანის ძირითადი უფლებები

თავი მესამე. საქართველოს პარლამენტი

თავი მეოთხე. საქართველოს პრეზიდენტი

თავი მეხუთე. საქართველოს მთავრობა

თავი მეექვსე. სასამართლო ხელისუფლება და პროკურატურა

თავი მეშვიდე. სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი

თავი მერვე. სახელმწიფოს თავდაცვა და უსაფრთხოება

თავი მეცხრე. ადგილობრივი თვითმმართველობა


თავი მეათე. კონსტიტუციის გადასინჯვა

თავი მეთერთმეტე. გარდამავალი დებულებები

საქართველოს პრეზიდენტი                                                  გიორგი მარგველაშვილი

 

ქუთაისი,

13 ოქტომბერი, 2017

N1324-რს

 

Back to Top